top of page

Cronologia
Cronología

Fets que van marcar la història

Hechos que marcaron la historia

1933.jpg

L'objectiu fonamental d'Hitler era establir un imperi ari que abastés des d'Alemanya fins als Urals. Considerava que aquesta zona era territori natural del poble alemany, zona que Alemanya necessitava com a mínim perquè els seus grangers tinguessin terres suficients.

La Xoà ("catàstrofe" en hebreu) és la persecució i anihilació sistemàtica, afavorida per l'estat, dels jueus europeus per part de l'Alemanya nazi i dels seus col·laboradors entre 1933 i 1945. Els jueus van ser les víctimes principals, però no les úniques: també els Romes i Sintis (gitanos), les persones amb discapacitats físiques i mentals i els polonesos van ser objecte d'anihilació per pertànyer a una ètnia o nacionalitat definides com a inferiors. Al seu torn, milions de persones homosexuals, testimonis de Jehová, presoners de guerra soviètics i dissidents polítics també van ser víctimes d'opressió i mort a l'Alemanya nazi.

El objetivo fundamental de Hitler era establecer un imperio ario que abarcara desde Alemania hasta los Urales. Consideraba que esa zona era territorio natural del pueblo alemán, zona que Alemania necesitaba como mínimo para que sus granjeros tuvieran tierras suficientes.

La Shoá ("catástrofe" en hebreo) es la persecución y aniquilación sistemática, auspiciada por el estado, de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales, pero no las únicas: también los Romas y Sintis (gitanos), las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos fueron objeto de aniquilación por pertenecer a una etnia o nacionalidad definidas como inferiores. A su vez, millones de personas homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos también fueron víctimas de opresión y muerte en la Alemania nazi.

1933.jpg
1934.jpg
1935.jpg
1936.jpg
1938.jpg
1939.jpg
1940.jpg
1941.png
1941 (III).jpg
1941 (II).jpeg
1942.jpg
1943.jpg
1943 (II).png
1944.jpg
1945.jpg
1945 (II).jpg

1933

1934

1935

1936

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

– 30 de gener - Ascens d'Hitler en Poder.

- 30 de enero – Ascenso de Hitler al Poder.

– 22 març - Obre el primer camp de concentració a Dachau.

- 22 marzo - Abre el primer campo de concentración en Dachau. 

– 30 de juny - “Nit dels ganivets llargs”

- 30 de junio – “Noche de los cuchillos largos”

– 15 setembre - Es promulguen les Lleis Racials de Nuremberg.

- 15 septiembre - Se promulgan las Leyes Raciales de Núremberg.  

– 1 al 16 d'agost - Jocs Olímpics d'Estiu a Berlín.

- 1 al 16 de agosto - Juegos Olímpicos de Verano en Berlín.

– 13 de març - Annexió d'Àustria per part d'Alemanya. Comencen a aplicar-se les mesures antijueves i la pressió per a l'emigració jueva del país.  

– 13 de marzo. Anexión de Austria por parte de Alemania. Comienzan a aplicarse las medidas antijudías y la presión para la emigración judía del país.  

– 23 de març - Es cancel·la el reconeixement jurídic de les organitzacions jueves a Alemanya.

– 23 de marzo. Se cancela el reconocimiento jurídico de las organizaciones judías en Alemania. 

– 16 de maig -  Arribada del primer grup de presos polítics al camp de concentració de Mauthausen a Àustria.

– 16 de mayo. Llegada del primer grupo de presos políticos al campo de concentración de Mauthausen en Austria.

– 29 de maig - Primera llei anti-jueva a Hongria.

– 29 de mayo. Primera ley anti-judía en Hungría.

– 9 novembre - Nit dels Cristalls Trencats. Assalts contra els jueus en tota Alemanya.

– 9 noviembre. Noche de los Cristales Rotos. Asaltos contra los judíos en toda Alemania. 

– 5 de maig - Segona llei anti-jueva a Hongria que determina d'acord amb lleis racistes, qui és jueu. A més limita l'activitat econòmica jueva. 

– 5 de mayo - Segunda ley anti-judía en Hungría que determina de acuerdo a leyes racistas, quién es judío. Además limita la actividad económica judía. 

– 1 de setembre - Alemanya envaeix Polònia. Comença la Segona Guerra Mundial.

– 1 de septiembre -  Alemania invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial.

– 3 de setembre - Anglaterra i França declaren formalment la guerra a Alemanya.

– 3 de septiembre -  Inglaterra y Francia declaran formalmente la guerra a Alemania. 

– 21 setembre - Reinhard Heydrich, cap del Servei de Seguretat del Reich, ordena en secret la concentració dels jueus polonesos en guetos i la creació dels Consells Jueus per a organitzar internament la vida jueva allí.

– 21 septiembre. Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad del Reich, ordena en secreto la concentración de los judíos polacos en guetos y la creación de los Consejos Judíos para organizar internamente la vida judía allí. 

– 8 de febrer - Establiment del gueto de Łódź. 

– 8 de febrero. Establecimiento del ghetto de Lodz. 

– 14 de maig - Auschwitz operatiu i rendició d'Holanda.

– 14 de mayo. Auschwitz operativo y rendición de Holanda.

– 28 de maig - Bèlgica es rendeix als alemanys.

– 28 de mayo. Bélgica se rinde a los alemanes.

– Juliol - Es presenta el Pla Madagascar per a expulsar als jueus a l'illa africana.

– Julio - Se presenta el Plan Madagascar para expulsar a los judíos a la isla africana. 

– 1 de març - Himmler ordena aixecar un camp de concentració a Birkenau. 

– 1 de marzo. Himmler ordena levantar un campo de concentración en Birkenau. 

– 3 de març - Es publica l'ordre d'establir un gueto a Cracòvia. 

– 3 de marzo. Se publica la orden de establecer un ghetto en Cracovia. 

– 15 de maig - A Romania es promulga una llei que permet la mobilització de jueus per a fer treballs forçats. 

– 15 de mayo. En Rumania se promulga una ley que permite la movilización de judíos para realizar trabajos forzados. 

– 6 de juny - Es difon la “ordre del comissari”. Els comandants de l'exèrcit alemany hauran d'executar sumàriament a tots els comissaris polítics (funcionaris del partit comunista encarregats de mantenir i difondre la línia política del partit comunista). 

– 6 de junio. Se difunde la “orden del comisario”. Los comandantes del ejército alemán deberán ejecutar sumariamente a todos los comisarios políticos (funcionarios del partido comunista encargados de mantener y difundir la línea política del partido comunista). 

– 22 de juny - Alemanya envaeix la Unió Soviètica. Itàlia i Romania li declaren la guerra a l'URSS. Detenció als jueus de Zagreb (Sèrbia) que són deportats a camps de concentració.

– 22 de junio. Alemania invade la Unión Soviética. Italia y Rumania le declaran la guerra a la URSS. Detención a los judíos de Zagreb (Serbia) que son deportados a campos de concentración. 

– 23 de juny - Les unitats dels Einsatzgruppen comencen l'assassinat sistemàtic i massiu dels jueus en els territoris conquistats de l'URSS. 

– 23 de junio. Las unidades de los Einsatzgruppen comienzan el asesinato sistemático y masivo de los judíos en los territorios conquistados de la URSS. 

– 28 de juny - Els nazis conquisten Minsk, capital de Bielorússia. 

– 28 de junio. Los nazis conquistan Minsk, capital de Bielorrusia. 

– Juliol. Després de la invasió de l'URSS per part dels nazis, es deslliguen pogroms sobre els jueus en l'Est. 

– Julio. Tras la invasión de la URSS por parte de los nazis, se desatan pogromos sobre los judíos en el Este. 

– 31 de juliol - Hitler ordena a Heydrich preparar la Solució Final.

– 31 de julio. Hitler ordena a Heydrich preparar la Solución Final. 

– 3 de setembre-  Auschwitz: s'usa per primera vegada el gas zyklon. 

– 3 de septiembre. Auschwitz: se usa por vez primera el gas zyklon. 

– 29 i 30 de setembre - Matança de Babi Yar on 33.771 jueus van ser assassinats en Babi Yar a càrrec de les Einsatzgruppen secundat per unitats de la policia auxiliar ucraïnesa. 

– 29 y 30 de septiembre. Matanza de Babi Yar en donde 33.771 judíos fueron asesinados en Babi Yar a cargo de las Einsatzgruppen apoyado por unidades de la policía auxiliar ucraniana. 

– 8 de desembre - Obertura del camp d'extermini de Chelmno.

– 8 de diciembre. Apertura del campo de exterminio de Chelmno. 

– 20 de gener - Conferència de Wannsee on es decideix com implementar la Solució Final de la qüestió jueva, és a dir, l'extermini complet dels jueus europeus. 

– 20 de enero -  Conferencia de Wannsee donde se decide cómo implementar la Solución Final de la cuestión judía, es decir, el exterminio completo de los judíos europeos. 

– Març - S'obre el camp d'extermini de Belzec. Deportacions massives de jueus eslovacs, francesos i polonesos cap a Auschwitz.

– Marzo  - Se abre el campo de exterminio de Belzec. Deportaciones masivas de judíos eslovacos, franceses y polacos hacia Auschwitz.

– Abril - Comença a operar el camp d'extermino de Sobibor, en el qual les SS alemanyes i els seus auxiliars van matar a almenys 167.000 persones. 

– Abril. Comienza a operar el campo de extermino de Sobibor, en el cual las SS alemanas y sus auxiliares mataron a por lo menos 167.000 personas.

– Juny - S'obre el camp d'extermini de Treblinka.

– Junio - Se abre el campo de exterminio de Treblinka. 

– 11 de juny - L'oficina d'Eichmann ordena començar amb la deportació de jueus francesos, belgues i holandesos a camps de mort com Belzec. 

– 11 de junio - La oficina de Eichmann ordena comenzar con la deportación de judíos franceses, belgas y holandeses a campos de muerte como Belzec. 

– Desembre - És desmantellat el camp d'extermino de Belzec: 600.000 morts.

– Diciembre - Es desmantelado el campo de extermino de Belzec: 600.000 muertos. 

– 2 de febrer - Fi de la batalla de Stalingrad. 

– 2 de febrero - Fin de la batalla de Stalingrado. 

– 5 al 12 de febrer - Són deportats 10.000 jueus de Bialistock a Treblinka. 20.000 jueus són assassinats en el gueto. Es produeixen actes de resistència armada.

– 5 al 12 de febrero - Son deportados 10.000 judíos de Bialistock a Treblinka. 20.000 judíos son asesinados en el gueto. Se producen actos de resistencia armada. 

– 26 de febrer - Arriba el primer grup de gitanos a Auschwitz que són situats en una secció especial del camp. 

– 26 de febrero - Llega el primer grupo de gitanos a Auschwitz que son ubicados en una sección especial del campo. 

– 29 de gener - S'ordena l'enviament de tots els gitanos als camps d'extermini.

– 29 de enero - Se ordena el envío de todos los gitanos a los campos de exterminio.

– 19 al 30 d'abril - Rebel·lió del Gueto de Varsòvia que comporta a la destrucció total del gueto. 

– 19 al 30 de abril - Rebelión del Gueto de Varsovia que conlleva a la destrucción total del gueto. 

– Maig - Comença la deportació dels jueus hongaresos als camps d'extermini.

– Mayo - Empieza la deportación de los judíos húngaros a los campos de exterminio. 

– 2 d'agost - Revolta en el camp de Treblinka. És aixafada.

– 2 de agosto - Revuelta en el campo de Treblinka. Es aplastada. 

– 14 d'octubre - Aixecament de Sobibor. 300 presoners van aconseguir escapar.

– 14 de octubre - Levantamiento de Sobibor. 300 prisioneros lograron escapar.

– 19 de març - Els nazis ocupen Hongria.

– 19 de marzo. Los nazis ocupan Hungría.

– Abril - S'implanta a Hongria l'ús obligatori de l'estrella groga per als jueus. Comencen els preparatius per a la deportació dels jueus hongaresos cap a Auschwitz. 

– Abril. Se implanta en Hungría el uso obligatorio de la estrella amarilla para los judíos. Comienzan los preparativos para la deportación de los judíos húngaros hacia Auschwitz.  

– Maig - Comença la deportació dels jueus hongaresos als camps d'extermini. 

– Mayo. Empieza la deportación de los judíos húngaros a los campos de exterminio. 

– 15 de maig al 9 de juliol - Durant vuit setmanes són deportats a Auschwitz 437.000 jueus d'Hongria.

– 15 de mayo al 9 de julio - Durante ocho semanas son deportados a Auschwitz 437.000 judíos de Hungría.  

– 7 de novembre - Intent de revolta a Auschwitz que resulta sufocada. 

– 7 de noviembre - Intento de revuelta en Auschwitz que resulta sofocada. 

– Desembre - En acostar-se els aliats als camps, s'inicien les «Marxes de la mort» en els diferents centres d'extermini nazi.

– Diciembre - Al acercarse los aliados a los campos, se inician las «Marchas de la muerte» en los diferentes centros de exterminio nazi.

– 16 de gener - Les tropes soviètiques alliberen la ciutat polonesa de Kielce.

– 16 de enero. Las tropas soviéticas liberan la ciudad polaca de Kielce.

– 17 de gener - Alliberament de Varsòvia per part de les tropes soviètiques. 

– 17 de enero. Liberación de Varsovia por parte de las tropas soviéticas. 

– 18 de gener - Comença l'evacuació del camp d'Auschwitz. 58.000 presoners són obligats a realitzar la marxa de la mort cap a altres camps.

– 18 de enero. Comienza la evacuación del campo de Auschwitz. 58.000 prisioneros son obligados a realizar la marcha de la muerte hacia otros campos.

– 27 gener - Tropes soviètiques alliberen Auschwitz. 

– 27 enero. Tropas soviéticas liberan Auschwitz. 

– Abril - Els aliats alliberen camps al voltant de tot el Reich.

– Abril. Los aliados liberan campos alrededor de todo el Reich.

– 30 d'abril - Hitler se suïcida en el seu búnquer a Berlín.

– 30 de abril. Hitler se suicida en su bunker en Berlín.

– 1 de maig - Es rendeix l'exèrcit alemany a Itàlia. 

– 1 de mayo. Se rinde el ejército alemán en Italia. 

– 2 de maig - Berlín és ocupada per les tropes soviètiques. 

– 2 de mayo. Berlín es ocupada por las tropas soviéticas. 

– 7 de maig - Rendició de l'exèrcit alemany davant les forces aliades. 

– 7 de mayo - Rendición del ejército alemán ante las fuerzas aliadas. 

– 2 de setembre - Fi de la Segona Guerra Mundial. Les delegacions japoneses i aliades van signar la rendició incondicional del Japó.

– 2 de septiembre - Fin de la Segunda Guerra Mundial. Las delegaciones japonesas y aliadas firmaron la rendición incondicional de Japón.

Diseño sin título (3).jpg
bottom of page